(1)
Ruiz Zapatero, G.; Nastri, J.; Marchand, S.; Podgorny, I.; Montero Ruiz, I.; Chapa Brunet, T.; Mayoral, V. Recensiones. Trabprehist 2001, 58, 159-170.